Deklaracja ochrony danych

Bardzo się cieszymy, że jesteś zainteresowany naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla zarządzania Fritz Bayer GmbH & Co. KG. Korzystanie ze strony internetowej Fritz Bayer GmbH & Co. KG jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie do Fritz Bayer GmbH & Co. KG. Za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych nasza firma chciałaby poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Fritz Bayer GmbH & Co. KG, jako administrator, wdrożył wiele środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przesyłać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych Fritz Bayer GmbH & Co. KG opiera się na terminologii stosowanej przez europejskie wytyczne i regulatora przy wydawaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy następujące warunki:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyrażenie fizyczne, fizjologiczne, można zidentyfikować genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) osoba, której dane dotyczą

  Dotknięta osoba to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora.

 • c) przetwarzanie

  Przetwarzanie to dowolny proces lub seria procesów przeprowadzanych z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów w związku z danymi osobowymi, takimi jak gromadzenie, organizacja, zamawianie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, czytanie, zapytania, wykorzystanie, ujawnienie poprzez przekazanie, dystrybucję lub inną formę udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 • d) ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, danymi osobowymi Analizuj lub przewiduj preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizację lub zmianę lokalizacji tej osoby fizycznej.

 • f) pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie można go przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Administrator lub kontroler

  Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osobę odpowiedzialną lub szczegółowe kryteria ich nazewnictwa można podać zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

 • h) procesor

  Podmiot przetwarzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 • i) Odbiorca

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

 • j) strona trzecia

  Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

 • k) Zgoda

  Zgoda jest jakimkolwiek wyrażeniem woli dobrowolnie udzielonym przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w sposób świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innego wyraźnego aktu potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jest.

2. Nazwa i adres kontrolera

Odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych to:

Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG, reprezentowany przez dyrektora zarządzającego Gilbert Bayer

Neuenseer Str. 57

96247 Michelau

Niemcy

Tel.: +49 (0) 9571-97 98 0

Email: bayer@bayer-design.com

Strona: www.bayer-design.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Firmowy inspektor ochrony danych można znaleźć pod adresem:

Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG, Neuenseer Str. 57, 96247 Michelau, Niemcy

E-Mail: service@bayer-net.com

3. Pliki cookie

Strony internetowe Fritz Bayer GmbH & Co. KG używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Fritz Bayer GmbH & Co. KG może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Plik cookie może być wykorzystywany do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie pozwalają nam rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, na przykład wykorzystującej pliki cookie, nie musi wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ odbywa się to przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, dokonując odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwiając się ustawieniu plików cookie. Ponadto ustawione wcześniej pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni wykorzystane.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Fritz Bayer GmbH & Co. KG zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba odwiedzająca stronę lub automatyczny system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można zarejestrować: (1) zastosowane typy przeglądarek i wersje, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. Polecający), (4) podstrony, które korzystają system dostępu na naszej stronie internetowej może być kontrolowany, (5) data i godzina dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu ryzyku w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Fritz Bayer GmbH & Co. KG nie wyciąga żadnych wniosków na temat zainteresowanej osoby. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) w celu zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) przekazywanie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem z jednej strony statystycznie oceniane przez Fritz Bayer GmbH & Co.KG, a także w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych . Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą..

5. Opcja kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na przepisy prawne strona internetowa Fritz Bayer GmbH & Co.KG zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail) . Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane dobrowolnie przekazywane od osoby, której dane dotyczą, do administratora danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli ustawodawca europejski lub inny ustawodawca dokonuje tego w przepisach ustawowych lub wykonawczych, który to administrator danych jest przedmiotem, został podany.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i podmiot prawny do zwrócenia się do administratora danych o potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe ich dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • b) Prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie, aby w każdej chwili otrzymać bezpłatnie informacje o przechowywanych o niej danych osobowych oraz kopię tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto europejskie wytyczne i organy regulacyjne zapewniły podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania;
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
  • jeśli to możliwe, planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego czasu trwania;
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji na temat związanej z tym logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych ich dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w formie oświadczenia uzupełniającego.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do korekty, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie do żądania od osoby odpowiedzialnej natychmiastowego usunięcia danych osobowych ich dotyczących, jeżeli zachodzi jeden z następujących powodów i jeśli przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe były gromadzone w takich celach lub przetwarzane w inny sposób, dla którego nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO Przetwarzanie a.
  • Dane osobowe były przetwarzane nielegalnie.
  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

  Jeśli ma zastosowanie jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce usunąć dane osobowe przez Fritz Bayer GmbH & Co. KG, może skontaktować się z pracownikiem administratora w dowolnym momencie. Pracownik Fritz Bayer GmbH & Co. KG zapewni natychmiastowe spełnienie prośby o usunięcie.

  Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Fritz Bayer GmbH & Co. KG, a nasza firma jako strona odpowiedzialna jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, Fritz Bayer GmbH & Co. KG weźmie to pod uwagę Środki odpowiednie do kosztów technologii i wdrożenia, w tym techniczne, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, usunęła wszystkie linki do tych danych od tych innych administratorów danych zażądał danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Fritz Bayer GmbH & Co. KG załatwi niezbędne sprawy w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i wykonawcę do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje dokładność danych osobowych przez pewien czas, który umożliwia osobie odpowiedzialnej sprawdzenie poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad uzasadnieniem osoby, której dane dotyczą.

  Jeśli jeden z powyższych wymagań zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce ograniczyć dane osobowe przechowywane przez Fritz Bayer GmbH & Co. KG, może skontaktować się z pracownikiem administratora w dowolnym momencie. Pracownik Fritz Bayer GmbH & Co. KG zapewni ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie do otrzymania danych osobowych ich dotyczących, które zostały przekazane osobie odpowiedzialnej przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, wspólnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód od administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. . 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, jeżeli jest to technicznie wykonalne, a jeśli tak, to nie wpływa to na prawa i wolności innych osób.

  Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem Fritz Bayer GmbH & Co. KG.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie, z przyczyn wynikających z ich szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f DS-GVO ma miejsce w celu wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

  Fritz Bayer GmbH & Co.KG nie przetwarza już danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy wykazać istotne powody przetwarzania godne ochrony, które przewyższają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy celowi Dochodzenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.

  Jeśli Fritz Bayer GmbH & Co. KG przetwarza dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się Fritz Bayer GmbH & Co. KG w celu przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Fritz Bayer GmbH & Co. KG nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba zainteresowana ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, które są przeprowadzane przez Fritz Bayer GmbH & Co. KG do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 Ustęp 1 RODO, do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem Fritz Bayer GmbH & Co. KG lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskich dyrektorów i regulatorów, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które ma skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nie wpływa, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dopuszczalna ze względu na prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a ustawodawstwo to podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, a także uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) jest podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Fritz Bayer GmbH & Co. KG podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw oraz w celu ochrony swobód i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, co obejmuje przynajmniej prawo do interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

8. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Facebooka

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to społeczny punkt spotkań obsługiwany przez Internet, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej, między innymi, tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez zaproszenia do przyjaźni.

Facebook jest obsługiwany przez Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli dana osoba mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni Facebook Komponent powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informację o tym, która konkretna podstrona naszej witryny odwiedzana jest przez zainteresowaną osobę..

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby zainteresowanej przez Facebook. Jeśli dana osoba naciśnie jeden z przycisków Facebook zintegrowanych z naszą witryną, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli dana osoba skomentuje, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka i przechowuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebook, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent na Facebooku, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może ona zapobiec transmisji, wylogowując się z konta Facebook przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zapewnia informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia także, jakie opcje ustawień Facebook oferuje w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które pozwalają ukryć transmisję danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do blokowania transmisji danych do Facebooka.

9. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie. Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analiza sieci to gromadzenie, gromadzenie i ocena danych o zachowaniu odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane, z której strony internetowej osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. Odsyłacz), które podstrony strony były odwiedzane lub jak często i jak długo przeglądano podstronę. Analiza sieci służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie używa dodatku „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pomocą Google Analytics. Dzięki temu dodaniu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skrócony i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony internetowej pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego umawiającego się państwa Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzania dla nas raportów online, które pokazują działania w naszej witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez kontrolera i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Google Analytics Aby przesłać dane do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, których Google używa między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie w celu umożliwienia wyciągów prowizyjnych.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp i częstotliwość wizyt na naszej stronie przez osobę zainteresowaną. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zgromadzone w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym zainteresowanej osoby. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i zapobieganiu gromadzeniu tych danych w związku z korzystaniem z tej witryny i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu zainteresowana osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Google uważa instalację dodatku do przeglądarki za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę znajdującą się w jej strefie wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wyjaśniono bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Google+

Kontroler zintegrował przycisk Google+ jako składnik tej witryny. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to społeczny punkt spotkań obsługiwany przez Internet, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Google+ obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez kontrolera i na której zintegrowany jest przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni przycisk Google+, przedstawienie odpowiedniego przycisku Google+ Przycisk od Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Bardziej szczegółowe informacje o Google+ są dostępne na https://developers.google.com/+/.

IJeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do Google+, Google rozpoznaje za każdym razem, gdy dana osoba uzyskuje dostęp do naszej witryny i przez cały czas jej pobytu w naszej witrynie, którą konkretną podstronę witryny odwiedza dana osoba. Informacje te są gromadzone za pomocą przycisku Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ danej osoby.

Jeśli dana osoba naciśnie jeden z przycisków Google+ zintegrowanych z naszą witryną i w ten sposób wyda zalecenie Google +1, Google przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby zainteresowanej i przechowuje te dane osobowe. Google przechowuje zalecenie osoby, której dane dotyczą, Google +1 i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez osobę, której dane dotyczą. Zalecenia Google + 1 wydane przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej będą następnie wykorzystywane wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google +1 używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zdjęcie przechowywane w tych danych w innych usługach Google. Na przykład wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google, konto Google danej osoby lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami, zapisywane i przetwarzane. Google może również powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Google zawsze otrzymuje informacje za pomocą przycisku Google+, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana w Google+ w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej witryny; Odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby dane osobowe były przekazywane do Google, może zapobiec takiej transmisji, wylogowując się z konta Google+ przed wywołaniem naszej witryny

Więcej informacji i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Więcej informacji od Google na przycisku Google +1 można znaleźć na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie aplikacji i korzystania z YouTube

Kontroler zintegrował komponenty YouTube na tej stronie. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo publikowanie klipów wideo bezpłatnie, a inni użytkownicy mogą je przeglądać, oceniać i komentować bezpłatnie. YouTube pozwala na publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dlatego też za pośrednictwem portalu internetowego można wywoływać pełne programy filmowe i telewizyjne, ale także teledyski, zwiastuny lub filmy tworzone przez samych użytkowników..

YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent YouTube poprosił o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google są informowane o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą, wywołując podstronę zawierającą film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może ona zapobiec transmisji, wylogowując się z konta YouTube przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny.

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez YouTube, które są dostępne na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

12. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak byłoby na przykład w przypadku, gdy gość naszej firmy został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad nimi. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone, w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

13. Uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

14. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni prawny okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie jest już wymagane do wykonania lub zainicjowania umowy.

15. Przepisy prawne lub umowne dotyczące dostarczania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niedostarczenia

Poinformujemy Cię, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. Informacje o kontrahentu).

Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych spowodowałoby, że umowa nie zostałaby zawarta z zainteresowaną osobą.

Zanim osoba, której dane dotyczą, poda dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśnia indywidualnie zainteresowanej osobie, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje nie podania danych osobowych.

16. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza deklaracja o ochronie danych została utworzona przez generator deklaracji o ochronie danych German Association for Data Protection który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych Dachau, we współpracy z prawnikiem Christianem Solmecke. Privacy Lawyers